Regulamin

Regulamin sprzedaży na stronie Michallejashow.pl

Za pośrednictwem strony michalejashow.pl możliwy jest zakup dostępu do video z odcinkami programu Michał Leja Show.

Autorem materiałów video jest Michał Leja.  Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Jan Malinowski , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Grupa AD HOC Jan Malinowski” mieszczącą się pod adresem: Młyńska 14/41, 31-474 Kraków zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7712745668. Kontakt w sprawach dotyczących strony odbywa się pod adresem: kontakt@michalleja.pl

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. a) Strona – witryna internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym http://www.michallejashow.pl,
 2. b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym

bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art.

221 Kodeksu cywilnego),

 1. c) Odcinek – treść cyfrowa do której dostęp Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za

pośrednictwem strony – m.in. film video.

 1. d) Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. e) Sprzedawca – „Grupa AD HOC Jan Malinowski” mieszczącą się pod adresem: Młyńska 14/41, 31-474 Kraków zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7712745668
 3. f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która

dokonuje zakupu Materiału.

 • 2

Zakup Materiału

 1. Użytkownik może dokonać zakupu dostępu Odcinka poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej

podstrony Strony.  Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 1. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien wpisać swój adres e-mail w polu zakupu i kliknąć przycisk „Odblokuj”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę płatności.
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, którego właścicielem i

operatorem jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS

0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale

opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system

autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września

2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej

Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku,

nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnych pod

adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru

Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych.

 1. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
 2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta

zostaje umowa o dostarczenie dostępu do treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika

Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

 1. Zakupiony przez Użytkownika Odcinek dostępny jest do obejrzenia na wybranej wcześniej podstronie po wpisaniu w polu zakupu ponownie uzupełnionego wcześniej adresu e-mail wykorzystanego do dokonania płatności.
 • 3

Korzystanie z Odcinka

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta.

 1. Do prawidłowego korzystania z Odcinka wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika

standardowego systemu operacyjnego oraz dowolnej przeglądarki internetowej z aktualną wersją wtyczki Flash

 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony

Odcinek, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem

kontakt@michalleja.pl

 1. Odcinek zamieszczony na stronie jest objęty prawami autorskimi i wszelkie kopiowanie, ściąganie i publikowanie go jest zabronione.
 • 4

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Odcinek wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Odcinka lub samego

procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

 1. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.

kontakt@michalleja.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot

reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej

reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem

pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia

tej reklamacji Administratorowi.

 • 5

Dane osobowe

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Sprzedawca są przetwarzane

wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego

przez Użytkownika Odcinka.

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się

w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 1. a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z

2013 r. poz. 1422);

 1. b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014
 2. poz. 1182);
 3. c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.

1024);

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3

powyżej, w tym w szczególności do

 1. a) wglądu do swoich danych osobowych,
 2. b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • 6

Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,

smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny

Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a

następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz

w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu zakupowego, o którym mowa w §

2 Regulaminu.

 1. Sprzedawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji

przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na

urządzeniu końcowym Użytkownika.

 1. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich

zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,

programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w

ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 1. Sprzedawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej,

która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu

końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie zakupowym,

o którym mowa w § 2 Regulaminu.

 • 7

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w

życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje

się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze

Sprzedawcą.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *